»   »  Electron configuration

Chromium

Full electron configuration of chromium: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1