»   »  Electron configuration

Titanium

Full electron configuration of titanium: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2