Periodická soustava prvků

Periodická tabulkaPeriodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodické soustavě.

Periodická tabulka je členěna do vodorovných řad a svislých sloupců. Vodorovné řady periodické tabulky se nazývají periody. Jednotlivé chemické prvky jsou v periodách tabulky řazeny vzestupně podle hodnoty protonového čísla. Číslo periody udává hlavní kvantové číslo valenčních orbitalů nepřechodných prvků. Hlavní kvantové číslo "n" nabývá hodnot 1-7 a určuje energetickou hladinu na níž se elektron nachází, vyjadřuje tedy energii elektronu v obalu atomu.

Svislé sloupce periodické tabulky jsou skupiny prvků, sdružující prvky podobných vlastností. Chemické prvky v jedné skupině mají shodný počet valenčních elektronů. Číslo skupiny udává počet valenčních elektronů nepřechodných prvků a současně udává nejvyšší možnou hodnotu kladného oxidačního čísla daného prvku (s několika výjimkami) ve sloučeninách.

Periodický zákon

"Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Vlastnosti chemických prvků se pravidelně opakují."

V této podobě formuloval periodický zákon ruský vědec Dmitrij Ivanovič Mendělejev v roce 1869, již v roce 1875 byla platnost Mendělejevova periodického zákona potvrzena objevem do té doby neznámého prvku - gallia, který měl vlastnosti předpovězené Mendělejevem. Od té doby se stal Mendělejevův periodický zákon, v mírně pozměněné podobě, jedním z pilířů moderní chemie.

Mendělejevova periodická tabulka grafickou formou vyjadřuje periodický zákon. Dobré pochopení periodického zákona a systému periodické tabulky, zejména zákonitostí vyplývajících z umístění jednotlivých chemických prvků v periodické soustavě, je základním předpokladem úspěchu při studiu chemie prvků. Poloha chemického prvku v periodické soustavě je také důležitým faktorem pro výskyt prvků v zemské kůře.

Použití periodické tabulky

Periodická tabulka prvků na webu www.prvky.com je plně interaktivní. Po kliknutí na chemickou značku libovolného prvku v tabulce se zobrazí strana s popisem vybraných chemických a fyzikálních vlastností daného chemického prvku. U jednotlivých prvků se zobrazuje jejich chemická značka, český, latinský a anglický název, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, elektronegativita podle Paulinga, hustota, elektronová konfigurace, teplota bodu tání, teplota bodu varu, atomový a kovalentní poloměr, specifické teplo a další informace o jednotlivých chemických prvcích.

U technicky významných kovů jsou uvedeny také "nechemické" údaje jako např. elektrická i tepelná vodivost, tvrdost podle Mohse, tvrdost podle Brinella i Vickerse, hodnoty modulu pružnosti ve smyku i v tahu. U většiny prvků jsou také uvedeny základní chemické reakce, významné sloučeniny, výskyt v přírodě, historie objevu, jejich výroba nebo laboratorní příprava a praktické využití. Periodická soustava obsahuje prozatím 118 prvků. Popis, chemické a fyzikální vlastnosti nově objevených prvků nebyly prozatím dostatečně popsány, proto se v tabulce u některých prvků s vyššími protonovými čísly zobrazuje pouze minimum údajů.

Označování skupin prvků v této periodické tabulce je provedeno pomocí římských číslic I-VIII podle dnes již zastaralého, ale zaběhnutého a v praxi používaného systému označování hlavních a vedlejších podskupin prvků periodické soustavy CAS. Jako hlavní skupiny "A" se označují ty sloupce prvků, kterým nad konfigurací nejbližšího lehčího vzácného plynu nejvýše dva elektrony přebývají, a současně ty skupiny prvků, kterým nejvýše pět elektronů do konfigurace nejbližšího těžšího vzácného plynu chybí. Jedná se o blok tzv. s- a p-prvků. Ostatní prvky se řadí do vedlejších skupin "B". Současně je v tabulce použito i značení 1-18 podle moderního systému číslování skupin prvků IUPAC.

K dispozici je také periodická tabulka prvků ke stažení a slepá periodická tabulka, obě ve formátu PDF.


TopList