»  Ložiska nerostů

Typy ložisek nerostů

Definice ložisek

Ložisko je každé ekonomicky využitelné nahromadění nerostné suroviny v zemské kůře, které je možné v současnosti nebo výhledově v budoucnosti těžit. Několik ložisek stejného genetického typu nebo druhu nerostné suroviny, lokalizovaných v těsné blízkosti, tvoří ložiskový revír. Nerostné suroviny jsou přirozenou součástí zemské kůry, dělí se na rudy, nerudní suroviny a fosilní paliva.

Ložiska nerostných surovin se rozdělují podle vztahu k okolním horninám, podle tvaru ložiskového tělesa a podle způsobu svého vzniku na několik typů:

Ložiska a okolní horniny

Pokud jsou ložiska nerostů uložena souhlasně se stavbou okolních hornin, jedná se o ložiska konformní, jestliže jsou uložena nesouhlasně se stavbou okolních hornin, nazýváme je jako ložiska nekonformní. Pokud je ložisko vůči svému okolí ostře ohraničené, jedná se o ložisko kontrastní, pokud je přechod mezi ložiskovým tělesem a okolní horninou neostrý, mluvíme o ložisku nekontrastním.

Jestliže ložisko vzniklo současně s okolními horninami, jedná se o ložisko syngenetické, jestliže ložisko vzniklo později, než okolní horniny, nazýváme ho jako ložisko epigenetické. Pokud se na vzniku ložiska podílely endogenní procesy vývoje zemské kůry, např. magmatismus, jde o ložisko endogenní, jestliže na vznik ložiska měly vliv exogenní procesy vývoje zemské kůry, např. sedimentace nebo eroze, jde o ložisko exogenní.

Tvary ložiskových těles

Z hlediska morfologie se tvary ložiskových těles rozdělují na 5 základních typů - izometrická, deskovitá, sloupovitá, nepravidelná a kombinovaná ložisková tělesa.

Izometrická ložisková tělesa mají ve všech směrech podobné rozměry, jedná se o pně, žilníky, hnízda a kapsy. Deskovitá ložisková tělesa patří mezi hojné tvary ložisek, jde o vrstvy, žíly, čočky a intruze. Jednosměrně vyvinutá sloupovitá tělesa patří k vzácným morfologickým typům ložisek, jde zejména o rudní sloupy v žilách a o komíny vyvřelin. Nepravidelnákombinovaná tělesa naopak patří k nejběžnějším typům ložisek.

Geneze ložisek

Z hlediska geneze je možné ložiska nerostů rozdělit na 5 hlavních skupin - magmatogenní, magmato-sedimentogenní, sedimentogenní, infiltrační a metamorfogenní ložiska.

Magmatogenní ložiska vznikla z různých typů magmatických tavenin. Pokud během tuhnutí magmatu došlo k jeho rozdělení na dvě nemísitelné taveniny, složku silikátovou a sulfidickou, vzniklo v sulfidické tavenině likvační ložisko. Protomagmatické ložisko vzniklo krystalizační diferenciací, kdy ložiskotvorné minerály krystalizovaly dříve než minerály horotvorné. Efuzivní ložisko vzniklo krystalizací zbytkové taveniny v závěrečné fázi formování. Magmatická ložiska mají nejčastěji tvar žil, čoček, hnízd nebo nepravidelných těles.

Pegmatitová ložiska vznikla krystalizací lehčího sialického zbytkového magmatu bohatého na těkavé složky. Převládajícím tvarem pegmatitových těles jsou žíly, vzácněji se vyskytují čočky nebo hnízda. Karbonatitová ložiska se vytvořila krystalizací těžšího simatického spodnokorového magmatu bohatého na těkavé složky. Nejčastějším tvarem karbonatitových ložisek jsou zonální žíly.

Dalším typem magmatogenních ložisek jsou hydrotermální ložiska, která vznikla průnikem těkavých magmatogenních roztoků do nadložních hornin a ukládáním obsahu do volných dutin a puklin. Hydrotermální metasomatity se vytvořily hydrotermální proměnou konsolidované vrchní části zemské kůry působením těkavých magmatických frakcí.

Magmato-sedimentogenní ložiska vznikají při průniku magmatických exhalací do atmosféry nebo hydrosféry. Mezi magmato-sedimetogenní typy patří vulkanoexhalační ložiska vzniklá sublimací ze sopečných exhalací, krustální ložiska vzniklá vysrážením z par a horkých roztoků při jejich vývěru na zemský povrch a vulkanosedimentární ložiska vzniklá ze sopečných exhalací na mořském dně.

Sedimentogenní ložiska vznikla zvětráváním jiných ložisek nebo hornin. Pokud nedošlo k následnému transportu složek, jedná se o zvětralinová ložiska, pokud došlo k transporu užitkové složky a k jejímu následnému usazení nebo vysrážení jde o ložiska sedimentární. Převládajícím tvarem sedimentogenních ložisek jsou vrstvy.

Infiltrační ložiska vznikla během geneze sedimentů jejich impregnací, kdy do sedimentů byly infiltrujícími vodami vneseny mobilnější složky. Infiltrační ložiska tvoří přechodný typ mezi magmatogenními a sedimentogenními ložisky.

Metamorfogenní ložiska jsou posledním genetickým typem ložisek, metamorfogenní ložiska vznikla z jiných typů ložisek jejich kontaktní metamorfózou. Morfologie metamorfogenních ložisek je pestrá a zahrnuje většinu tvarů ložiskových těles.

Zdroje

TOPlist