»  Rozpustnost látek ve vodě

Rozpustnost sloučenin ve vodě

Základem rozpouštění je překonávání sil, působících mezi částicemi ve struktuře látky. Při rozpouštění dochází k rozptýlení částic rozpouštěné látky v rozpouštědle. Rozpustnost jednotlivých sloučenin ve vodě je různá a závisí zejména na velikosti poloměrů jednotlivých iontů ve sloučenině. Pokud je rozdíl velikostí jednotlivých iontů ve sloučenině malý, jedná se obvykle o sloučeninu hůře rozpustnou. Naopak sloučeniny s větším rozdílem poloměrů vázaných iontů bývají většinou dobře rozpustné.

Kromě velikosti iontů má na rozpustnost látek ve vodě vliv i typ vazby. Sloučeniny s velkým rozdílem elektronegativit jednotlivých prvků (sloučeniny s iontovou vazbou), jsou obvykle rozpustnější než sloučeniny s malým rozdílem elektronegativit (sloučeniny s kovalentní vazbou).

Tabulky rozpustnosti látek

V jednotlivých tabulkách jsou rozpustnosti sloučenin za dané teploty vyjádřeny počtem gramů látky, které se rozpustí ve 100 g vody. U některých sloučenin je uveden také součin rozpustnosti a koncentrace nasyceného roztoku při teplotě 25°C. Do tabulek byly zahrnuty pouze některé sloučeniny, zvláště ty, které se obvykle používají v laboratorní praxi.