»   »  Gadolinium

Gadolinium

český názevGadolinium
latinský názevGadolinium
anglický názevGadolinium
chemická značkaGd
protonové číslo64
relativní atomová hmotnost157,25
perioda6
skupinaIII.B
zařazenílanthanoidy
rok objevu1880
objevitelJean de Marignac
teplota tání [°C]1313
teplota varu [°C]3273
hustota [g cm-3]7,895
hustota při teplotě tání [g cm-3]7,4
elektronegativita1,2
oxidační stavyIII
elektronová konfigurace[Xe]4f7 5d1 6s2
atomový poloměr [pm]233
kovalentní poloměr [pm]196
specifické teplo [J g-1K-1]0,23
slučovací teplo [kJ mol-1]10,05
tepelná vodivost [W m-1 K-1]11
elektrická vodivost [S m-1]7,7.105
1. ionizační potenciál [eV]6,15
2. ionizační potenciál [eV]12,095
3. ionizační potenciál [eV]20,635
tvrdost podle Mohse-
tvrdost podle Vickerse [MPa]570
tvrdost podle Brinella [MPa]180
modul pružnosti ve smyku [GPa]22
modul pružnosti v tahu [GPa]55
Curieův bod [K]292
skupenství za norm. podmíneks

Chemické vlastnosti a reakce

Chemický prvek gadolinium je stříbřitě bílý, měkký kov s ferromagnetickými vlastnostmi. Existují dvě alotropické modifikace gadolinia, hexagonální α-Gd při teplotě 1235°C přechází na kubické β-Gd.

Gadolinium je méně reaktivní než předchozí prvky ze skupiny lanthanoidů. Na suchém vzduchu je prakticky stálé, zapáleno shoří na bílý oxid gadolinitý Gd2O3. Se studenou vodou prakticky nereaguje, s horkou vodou reaguje gadolinium jen pozvolna za vzniku vodíku a snadno se rozpouští v běžných minerálních kyselinách:

2Gd + 6H2O → 2Gd(OH)3 + 3H2
2Gd + 6HCl → 2GdCl3 + 3H2
Gd + 6HNO3 → Gd(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Ve sloučeninách se gadolinium vyskytuje pouze v oxidačním stupni III. Sloučeniny gadolinia se svými vlastnostmi podobají sloučeninám hliníku. Vodné roztoky solí gadolinia jsou bezbarvé a silně toxické. Práškový kov je pyroforní.

Výskyt gadolinia v přírodě

V přírodě se gadolinium vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály gadolinia nejsou známy. V zemské kůře se vyskytuje gadolinium s průměrným obsahem 8 ppm. Přírodní gadolinium je směsí 7 stabilních izotopů.

Výroba a využití gadolinia

Výroba gadolinia pro technické účely se provádí obdobně jako výroba ostatních lantahanoidů loužením lanthanoidových rud směsí minerálních kyselin s následnou redukcí chloridu gadolinitého GdCl3 kovovým vápníkem. Metalotermická redukce chloridu vápníkem probíhá při teplotě přes 1000°C v argonové atmosféře:

2GdCl3 + 3Ca → 2Gd + 3CaCl2

Gadolinium se společně s terbiem používá k výrobě počítačových harddisků a dalších paměťových médií. Dále nalézá společně s dysprosiem uplatnění jako moderátor v jaderné technice, jako legující přísada ocelí, při výrobě zelených luminoforů pro obrazovky radarů.

Díky Curieově teplotě ležící v blízkosti pokojové teploty má gadolinium zajímavou perspektivu při vývoji chladících zařízení pracujících na principu adiabatické magnetizace.

Ve formě chelátu se používá jako kontrastní látka při magnetické rezonanci v medicíně. Neodymem dopované krystaly wolframanu draselno-gadolinitého KGd(WO4)2 se používají ke konstrukci laserů.

Slitina gadolinia s niklem se používá k výrobě kontejnerů na radioaktivní odpad. Borid gadolinia Gd2B6 se používá ke konstrukci katod pro výkonné RTG přístroje.

Ze sloučenin gadolinia je nejdůležitější dusičnan gadolinitý Gd(NO3)3, který se používá k výrobě spoeciálních skel a keramiky. Jeho nasycený vodný roztok se využívá ke stínění některých jaderných zařízení, zejména skladů težké vody.

Zdroje

TOPlist