»   »  Europium

Europium

český názevEuropium
latinský názevEuropium
anglický názevEuropium
chemická značkaEu
protonové číslo63
relativní atomová hmotnost151,965
perioda6
skupinaIII.B
zařazenílanthanoidy
rok objevu1901
objevitel Eugène Demarçay
teplota tání [°C]822
teplota varu [°C]1527
hustota [g cm-3]5,259
hustota při teplotě tání [g cm-3]5,13
elektronegativita1,2
oxidační stavyII, III
elektronová konfigurace[Xe]4f7 6s2
atomový poloměr [pm]231
specifické teplo [J g-1K-1]0,18
slučovací teplo [kJ mol-1]9,21
tepelná vodivost [W m-1 K-1]14
elektrická vodivost [S m-1]1,1.106
1. ionizační potenciál [eV]5,6704
2. ionizační potenciál [eV]11,245
3. ionizační potenciál [eV]24,926
tvrdost podle Mohse-
tvrdost podle Vickerse [MPa]167
tvrdost podle Brinella [MPa]-
modul pružnosti ve smyku [GPa]7,9
modul pružnosti v tahu [GPa]18
skupenství za norm. podmíneks

Chemickém vlastnosti a reakce

Chemický prvek europium je stříbřitě bílý, měkký kov. Europium je chemicky méně reaktivní než předchozí prvky ze skupiny lanthanoidů. Na vzduchu je europium za normální teploty relativně stálé. S horkou vodou reaguje za vzniku vodíku a snadno se rozpouští v běžných minerálních kyselinách:

2Eu + 6H2O → 2Eu(OH)3 + 3H2
2Eu + 6HCl → 2EuCl3 + 3H2
Eu + 6HNO3 → Eu(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Od ostatních lanthanoidů se europium odlišuje tím, že se kromě stabilních trojmocných sloučenin vyskytují i stabilní sloučeniny dvoumocné.

Chemické vlastnosti i chování dvoumocných sloučenin europia se nejvíce podobají sloučeninám stroncia. Vlastnosti trojmocných sloučenin europia se nejvíce podobají vlastnostem sloučenin hlinitých. Vodné roztoky solí dvoumocného i trojmocného europia bývají obvykle bezbarvé.

Výskyt europia v přírodě

V přírodě se europium vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Největší obsah europia (0,89 % Eu) má minerál prošenkoit (Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48. Samostatné minerály europia nejsou známy. Průměrný obsah europia v zemské kůře je 1,3 ppm. Přírodní europium tvoří dva stabilní izotopy.

Výroba a využití europia

Výroba europia pro technické účely se provádí loužením lanthanoidových rud směsí minerálních kyselin. Roztok, ve kterém je europium přítomno ve formě rozpustných trojmocných solí, se redukuje pomocí zinku nebo rtuti, dvoumocné europium se poté separuje ve formě nerozpustného síranu europnatého EuSO4. Po vyloučení europia se z roztoku oddělují další lanthanidy pomocí iontoměničů nebo kapalinovou extrakcí. Surové kovové europium se vyrábí redukcí oxidu Eu2O3 vápníkem nebo lanthanem. Čisté europium se připravuje elektrolýzou taveniny EuCl3.

Europium se společně s terbiem a yttriem používá k výrobě červených luminoforů do CRT obrazovek a k výrobě luminiscenčních barviv.

Zdroje